Statut

Statut

Stowarzyszenia

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej

Rozdział I

Postanowienia ogólne

Paragraf 1

  1)Stowarzyszenie nosi nazwę Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej. 2)Stowarzyszenie jest kontynuatorem Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej powstałego  w 1968 roku.

Paragraf 2

 1. Stowarzyszenie skupia osoby pragnące prowadzić działalność artystyczną w zakresie kultywowania tradycji i folkloru polskiego, a w szczególności oryginalnych elementów kultury ludowej okolic Kutna.
 2. Sfera zadań publicznych obejmuje zadania w zakresie :
 •  podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz  rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 •  działalności wspomagającej rozwój wspólnoty i społeczności lokalnych, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 • Działalność wymieniona w pkt. 1 może stanowić działalność odpłatną Stowarzyszenia.

 Paragraf 3

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i  zagranica. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w mieście Kutno.

Paragraf 4

Okres działalności Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

Paragraf 5

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.

Paragraf 6

Stowarzyszenie ma prawo do wstępowania do organizacji polskich i międzynarodowych, których działalność jest zgodna z celami statutowymi Stowarzyszenia.

Paragraf 7

    Stowarzyszenie działa na podstawie :
 • Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855z późn. zm.),
 • Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
 • Niniejszego Statutu,
 • Innych aktów prawnych powszechnie obowiązujących.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

Paragraf 8

Celem Stowarzyszenia jest:
 • Krzewienie polskiej kultury narodowej i ludowej w kraju i za granicą.
 • Pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i kulturowej.
Rozwijanie i pomnażanie dorobku kultury narodowej i ludowej.
 • Kultywowanie historii, tradycji i kultury ze szczególnym uwzględnieniem folkloru
 • Prowadzenie działalności artystycznej, edukacyjnej, popularyzatorskiej i wydawniczej określonej Statutem.
 • Upowszechnianie działań mających na celu rozwój artystyczny dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • Animacja wydarzeń kulturalnych promujących polską tradycję patriotyczną, folklorystyczną,ludową i religijną.
 • Jednoczenie środowiska artystycznego i nieartystycznego dla harmonijnego rozwoju społeczności lokalnych. Wspieranie i rozbudzanie inicjatyw obywatelskich na rzecz rozwoju kulturalnego.
 • Promowanie i wzmacnianie aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym.

Paragraf 9

Określone w paragrafie 8 cele Stowarzyszenie realizuje poprzez :
 • Naukę tańca, śpiewu i muzyki.
 • Prowadzenie zespołów tanecznych, chóru i kapeli.
 • Organizowanie i uczestnictwo w publicznych imprezach kulturalnych.
 • Uczestnictwo w imprezach artystycznych, kulturalnych, folklorystycznych organizowanych przez podmioty obce.
 • Tworzenie środowiska sprzyjającego aktywnemu uczestnictwu w kulturze i sztuce.
 • Organizowanie warsztatów artystycznych, wystaw, festiwali, spotkań z artystami i twórcami ludowymi i innych imprez artystycznych.
 • Działalność popularyzatorską i edukacyjną w obszarze zjawisk artystycznych.
 • Upowszechnianie sztuki i działalności artystycznej w ośrodkach oddalonych od centrów kulturalnych.
 • Organizowanie i współorganizowanie imprez kulturalnych i integracyjnych.
 • Inicjowanie działalności wydawniczej w dziedzinie kultury i sztuki.
 • Współpracę z władzami miasta i powiatu oraz placówkami kulturalnymi i oświatowymi w celu promowania twórczości artystycznej.
 • Współdziałanie z innymi stowarzyszeniami i związkami twórczymi, instytucjami reprezentującymi kulturę i sztukę w celu inicjowania działań kulturalnych, edukacyjnych i wydawniczych.
 • Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia.
 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

Paragraf 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :
 • członków zwyczajnych
 • członków wspierających
 • członków honorowych

 Paragraf 11

 • Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca cele statutowe Stowarzyszenia.
 • Małoletni, w wieku 16-18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą zostać członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego.
 • Małoletni, w wieku poniżej 16 lat, mogą za zgodą opiekunów prawnych być członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia, jednakże bez prawa głosowania na Walnych Zgromadzeniach oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego.
 • Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która udzieli mu pomocy finansowej lub w jakikolwiek innej formie wspiera działania Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela delegowanego przez organ zarządzający. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnego zgłoszenia. Członkowie wspierający mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu i w Walnym Zgromadzeniu. Członek wspierający posiada głos doradczy. Nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego.
 • Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która członkostwo honorowe nabyła poprzez uchwałę Walnego Zgromadzenia na wniosek Zarządu. Członek honorowy korzysta ze wszystkich uprawnień członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, a na Walnym Zgromadzeniu i posiedzeniach Zarządu przysługuje mu głos doradczy. Członkowie honorowi udzielają pomocy Stowarzyszeniu w realizacji jego zadań statutowych, przestrzegają postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

Paragraf 12

 • Warunkiem przyjęcia na członka Zespołu jest złożenie deklaracji.
 • Deklaracja powinna być złożona w formie pisemnej i zawierać imiona, nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania.
 • O przyjęciu do Zespołu decyduje Zarząd uchwałą podjętą zwykłą większością głosów. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia Uchwały o przyjęciu.
 • Zarząd informuje zainteresowanego o przyjęciu lub odmowie przyjęcia w formie pisemnej.
 • Założyciele, którzy podpisali listę założycieli Stowarzyszenia dołączoną do wniosku o rejestrację stowarzyszenia, stają się jego członkami z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu o zarejestrowaniu Stowarzyszenia.

 Paragraf 13

 • Członek Stowarzyszenia ma prawo do :
 1.  Uczestnictwa w życiu Stowarzyszenia i zgłaszania wniosków w sprawach związanych z jego działalnością,
 2.  Udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz żądania zwołania Walnego Zgromadzenia i umieszczania w porządku obrad swoich propozycji. Członkowie honorowi, członkowie wspierający i członkowie małoletni nie mają prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu.
 3.  Biernego i czynnego prawa wyborczego z zastrzeżeniem paragrafu 11 ust.3,4,5
 4. Wolnego wstępu na imprezy artystyczne organizowane przez Stowarzyszenie
 • Do obowiązków członka Stowarzyszenia należy :
 1.  przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 2.  współpraca z Zarządem Stowarzyszenia w celu efektywnej realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
 3.  dbałość o dobro i rozwój Stowarzyszenia i poszanowanie jego mienia,
 4.  terminowe uiszczanie składek członkowskich z wyjątkiem członków wspierających i członków honorowych.

 Paragraf 14

 • Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje w razie :
 1.  śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty przez niego osobowości prawnej,
 2.  wystąpienie ze Stowarzyszenia należy zgłosić na piśmie do Zarządu,
 3.  pozbawienia członkostwa uchwałą Zarządu w razie rażącego naruszenia postanowień Statutu, a także wskutek nie płacenia składek członkowskich przez okres co najmniej 1 roku. Uchwałę o pozbawieniu członkostwa podejmuje Zarząd. Od uchwały tej członek może odwołać się do Walnego. Zgromadzenia w ciągu 30 dni od doręczenia decyzji o pozbawieniu członkostwa wraz z uzasadnieniem.
Postanowienia paragrafu 14 stosuje się również do członków wspierających i honorowych.  

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

Paragraf 15

Władzami Stowarzyszenia są :
 • Walne Zgromadzenie Członków zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem”.
 • Zarząd.
 • Komisja Rewizyjna.

Paragraf 16

 • Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 • Walne Zgromadzenie Zwołuje Zarząd co najmniej 1 raz w roku w pierwszym kwartale.
 • W przypadku nie wykonania obowiązku, o którym mowa w pkt. 2 przez Zarząd, Zwyczajne Zgromadzenie może być zwołane po uprzednim wezwaniu Zarządu do zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia bądź przez Komisję Rewizyjną, bądź przez 1/5 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.
 • O terminie, miejscu i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd, bądź,w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 Komisja Rewizyjna lub 1/5 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania informuje członków uprawnionych do głosowania, informuje członków w sposób zapewniający skuteczność poinformowania minimum na 14 dni przed terminem.
 • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane w każdym czasie z inicjatywy Zarządu, na pisemne żądanie Komisji Rewizyjnej, bądź na pisemny wniosek co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.
 • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku, obraduje i podejmuje decyzje w sprawach, dla których zostało zwołane.
 • W przypadku nie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Zarząd w trybie,o którym mowa w pkt. 6, Komisja Rewizyjna oraz 1/5 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania uzyskuje kompetencję do samodzielnego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 • O terminie, miejscu i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarządu, bądź w przypadku, o którym mówi w pkt 7 Komisja Rewizyjna lub 1/5 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania informuje członków w sposób zapewniający skuteczność poinformowania minimum na 14 dni przed terminem
 • Jeżeli Walne Zgromadzenie nie może się odbyć ze względu na brak co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w drugim terminie, który może zostać wyznaczony nie wcześniej niż po 30 minutach od pierwszego terminu.
 • W przypadku niewykonania powyższego obowiązku przez Zarząd, kompetencja do zwołania Walnego Zgromadzenia w drugim terminie przechodzi na Komisję Rewizyjną i 1/5 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.

Paragraf 17

 • Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
 1.  zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej za ubiegły rok,
 2.  podejmowanie uchwał programowych,
 3.  wybór i odwoływanie członków Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej,
 4.  przeprowadzanie wyborów uzupełniających do władz Stowarzyszenia,
 5.  rozpatrywanie odwołań od decyzji pozostałych władz Stowarzyszenia,
 6.  podjęcie uchwały o zmianie Statutu,
 7.  udzielanie absolutorium władzom Stowarzyszenia,
 8.  ustalenie wysokości składki członkowskiej,
 9.  zatwierdzanie, na wniosek Zarządu, struktury organizacyjnej Stowarzyszenia,
 10.  podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
 11.  rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu o wykreśleniu z listy członków w wypadku przewidzianym w paragrafie 14 pkt. a) i c),
 12.  rozpatrywanie innych spraw na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, jeżeli zostaną umieszczone w porządku obrad.
 13. ustanawianie i odwoływanie pełnomocnictwa do podpisywania umów między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu.
 • Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Stowarzyszenia.
 • Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach ustalenia składki członkowskiej oraz pozbawienia członkostwa z przyczyn określonych w paragrafie 14 pkt. b) zapadają większością co najmniej 50% oddanych głosów.
 • Głosowanie jest jawne, z wyjątkiem wyboru i odwołania członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, dla których zarządza się głosowanie tajne.
 • Zmiany Statutu dokonywane są uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą większością 2/3 (dwie trzecie) głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Zespołu.
 • Stowarzyszenie można rozwiązać na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością % (trzy czwarte) głosów w obecności co najmniej 2/3 (dwie trzecie) liczby członków Stowarzyszenia.

Paragraf 18

 • Zarząd Stowarzyszenia jest władzą najwyższą w okresie między Walnymi Zgromadzeniami i składa się z 5 członków Stowarzyszenia.
 • Zarząd odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zgromadzeniem i jest przez nie wybierany i odwoływany.
 • Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
 • Członkowie Zarządu wybierają ze swego grona Prezesa, Zastępcę Prezesa, Sekretarza i Skarbnika na pierwszym posiedzeniu Zarządu po Walnym Zgromadzeniu.
 • Zarząd działa w oparciu o Regulamin Zarządu uchwalony przez Walne Zgromadzenie
 • Do obowiązków Zarządu należą :
 1.  racjonalne gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi Stowarzyszenia, zatwierdzenia budżetu oraz jego zmian,
 2.  występowanie w imieniu Stowarzyszenia i reprezentowanie go ,
 3.  zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań,
 4.  zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń oraz uczestniczenie w  nich,
 5.  proponowanie porządku obrad Walnych Zgromadzeń i przygotowywanie projektów uchwał
 6.  sporządzanie sprawozdań finansowych Stowarzyszenia i przedstawianie ich Walnemu Zgromadzeniu,
 7.  opracowywanie i zatwierdzanie regulaminów i innych dokumentów w zakresie działania Zespołu,
 8.  udostępnianie Komisji Rewizyjnej i zewnętrznym organom kontrolnym żądanych materiałów,
 9.  przyznawania członkostwa i wykluczenia członków,
 10.  ustanowienia i odwołania pełnomocnictwa.
 • Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz w stosunku do władz i osób trzecich, w sądzie i poza sądem
Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników.
 • Jeśli członek Zarządu trwale nie może wykonywać swoich obowiązków, Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru uzupełniającego w ciągu 2 miesięcy od zaistnienia przeszkody uniemożliwiającej członkowi Zarządu wykonywanie obowiązków.
Kadencja członka Zarządu kończy się wraz z upływem kadencji Zarządu. Członek Zarządu nie może być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Paragraf 19

 • Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
 • Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.
 • Do zadań Komisji Rewizyjnej należy kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia w zakresie gospodarki finansowej, rachunkowości oraz zabezpieczenia majątku Zespołu.
 • Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach określonych w paragrafie 17 pkt l lit. a) i g) wymaga zasięgnięcia opinii Komisji Rewizyjnej.
 • Członkowie Komisji Rewizyjnej wykonują swoją pracę społecznie i nie mogą wykonywać innej płatnej pracy na rzecz Stowarzyszenia.
 • Jeżeli członek Komisji Rewizyjnej trwale nie może wykonywać swoich obowiązków, Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru w ciągu 2 miesięcy od zaistnienia przeszkody uniemożliwiającej członkowi Komisji wykonywanie obowiązków. Kadencja członka Komisji Rewizyjnej wybranego w wyborach uzupełniających kończy się z upływem kadencji Komisji Rewizyjnej wybranego w wyborach uzupełniających kończy się z upływem kadencji Komisji.
 • Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia, pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej oraz nie mogą być skazani   prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego   lub przestępstwa skarbowego.
 • Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

Paragraf 20

 • Oświadczenia w imieniu Stowarzyszenia, w tym również oświadczenia majątkowe Stowarzyszenia mogą być składane lub podpisywane przez dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia, tj. Prezesa i członka Zarządu.
 • Zarząd może ustanowić pełnomocników do wykonania określonego rodzaju spraw ustalając w drodze uchwały zakresu umocowania. Pełnomocnictwo może być w każdej chwili odwołane. Odwołanie wymaga uchwały Zarządu.

Paragraf 21

 • Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej 4 członków. Przy jednakowej ilości głosów głos Prezesa jest decydujący.
 • Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej 2 członków. Przy jednakowej ilości głosów konieczne jest zwołanie z trzyosobowej Komisji  Rewizyjnej.
 

Rozdział V

 Majątek i gospodarka Stowarzyszenia

Paragraf 22

 • Majątek Stowarzyszenia powstaje z :
 1.  składek członkowskich,
 2.  darowizn, spadków, zapisów przyjętych zgodnie z przepisami prawa,
 3.  wpływów ze zbiórek publicznych i różnego rodzaju imprez,
 4.  wpływów z dotacji, subwencji, grantów,
 5.  wpływów z działalności statutowej
 6.  dochodów z majątku Stowarzyszenia,
 7.  dochodów z działalności odpłatnej,
 8.  wpływów z loterii i aukcji,
 9.  innych źródeł.
 • Funduszami Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
 • Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Stowarzyszenie nie może:
 1.  udzielać pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów łub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia,opieki lub kurateli,
 2.  przekazywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3.  wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
 4.  zakupywać towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Paragraf 23

 • Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą i podejmować przedsięwzięcia zarobkowe służące wypracowaniu i pozyskiwaniu środków na realizacje celów i zadań statutowych.
 • Działalność gospodarcza jest działalnością dodatkową i służebną wobec działalności statutowej, co oznacza, że dochody z działalności gospodarczej służą prowadzeniu działalności statutowej. Cały dochód ( nadwyżki przychodów nad kosztami) Stowarzyszenie przeznacza na działalność statutową.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

Paragraf 24

        Zmiany w Statucie wymagają zatwierdzenia przez organ rejestrujący.

Paragraf 25

         W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa. Tekst jednolity statutu z dnia 19.10.2018 r.   Podpisy Zarządu: 1) Prezes ……………………………………….. 2) Zastępca Prezesa…………………………….. 3) Skarbnik……………………………………… 4) Sekretarz ………………………………..…… 5) Członek zarządu……………………………...          

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *