Statut

    Statut

      Stowarzyszenia

     Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

Paragraf 1

  Stowarzyszenie nosi nazwę Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej.

Paragraf 2

 1. Stowarzyszenie skupia osoby pragnące prowadzić działalność artystyczną w zakresie kultywowania tradycji i folkloru polskiego, a w szczególności oryginalnych elementów kultury ludowej okolic Kutna.
 2. Sfera zadań publicznych obejmuje zadania w zakresie :
 3. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz   rozwoju         świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 4. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 5. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 6. Działalność wymieniona w pkt. 1 może stanowić działalność odpłatną Stowarzyszenia.
 7. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

Paragraf 3

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i obszary za granicą.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kutno.

Paragraf 4

Okres działalności Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

Paragraf 5

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.

Paragraf 6

Stowarzyszenie ma prawo do wstępowania do organizacji polskich i międzynarodowych, których działalność jest zgodna z celami statutowymi Stowarzyszenia.

Paragraf 7

    Stowarzyszenie działa na podstawie :

 1. Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855

z późn. zm.)

 1. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),

 1. niniejszego Statutu,
 2. innych aktów prawnych powszechnie obowiązujących.

 

Rozdział II

Cele i sposoby działania

Paragraf 8

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Krzewienie polskiej kultury narodowej i ludowej w kraju i za granicą.
 2. Pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i kulturowej.

Rozwijanie i pomnażanie dorobku kultury narodowej i ludowej.

 1. Kultywowanie historii, tradycji i kultury ze szczególnym uwzględnieniem folkloru.
 2. Prowadzenie działalności artystycznej, edukacyjnej, popularyzatorskiej i wydawniczej określonej

Statutem.

 1. Upowszechnianie działań mających na celu rozwój artystyczny dzieci, młodzieży i dorosłych.
 2. Animacja wydarzeń kulturalnych promujących polską tradycję patriotyczną, folklorystyczną,

ludową i religijną.

7.Jednoczenie środowiska artystycznego i nieartystycznego dla harmonijnego rozwoju    społeczności lokalnych. Wspieranie i rozbudzanie inicjatyw obywatelskich na rzecz rozwoju    kulturalnego.

 1. Promowanie i wzmacnianie aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym.

Paragraf 9

Określone w paragrafie 8 cele Stowarzyszenie realizuje poprzez :

 1. Naukę tańca, śpiewu i muzyki.
 2. Prowadzenie zespołów : tanecznych, chóru i kapeli.
 3. Organizowanie i uczestnictwo w publicznych imprezach kulturalnych.
 4. Uczestnictwo w imprezach artystycznych, kulturalnych , folklorystycznych organizowanych

przez podmioty obce.

 1. Tworzenie środowiska sprzyjającego aktywnemu uczestnictwu w kulturze i sztuce.
 2. Organizowanie warsztatów artystycznych, wystaw, festiwali, spotkań z artystami i twórcami

ludowymi i innych imprez artystycznych.

 1. Działalność popularyzatorską i edukacyjną w obszarze zjawisk artystycznych.
 2. Upowszechnianie sztuki i działalności artystycznej w ośrodkach oddalonych od centrów

kulturalnych.

 1. Organizowanie i współorganizowanie imprez kulturalnych i integracyjnych.
 2. Inicjowanie działalności wydawniczej w dziedzinie kultury i sztuki.
 3. Współpracę z władzami miasta i powiatu oraz placówkami kulturalnymi i oświatowymi w celu

promowania twórczości artystycznej.

 1. Współdziałanie z innymi stowarzyszeniami i związkami twórczymi, instytucjami

reprezentującymi kulturę i sztukę w celu inicjowania działań kulturalnych, edukacyjnych

i wydawniczych.

 1. Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

Paragraf 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :

 1. członków zwyczajnych
 2. członków wspierających
 3. członków honorowych

Paragraf 11

1.Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność

do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca cele statutowe

Stowarzyszenia.

 1. Małoletni, w wieku 16-18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą

zostać członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa

wyborczego.

 1. Małoletni, w wieku poniżej 16 lat, mogą za zgodą opiekunów prawnych być członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia, jednakże bez prawa głosowania na Walnych Zgromadzeniach oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego.

4.Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która udzieli mu pomocy finansowej lub w jakikolwiek innej formie wspiera działania Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela delegowanego przez organ zarządzający. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnego zgłoszenia. Członkowie wspierający mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu i w Walnym Zgromadzeniu. Członek wspierający posiada głos doradczy. Nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego.

5.Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która członkostwo honorowe nabyła poprzez uchwałę Walnego Zgromadzenia na wniosek Zarządu. Członek honorowy korzysta ze wszystkich uprawnień członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, a na Walnym Zgromadzeniu i posiedzeniach Zarządu przysługuje mu głos doradczy. Członkowie honorowi udzielają pomocy Stowarzyszeniu w realizacji jego zadań statutowych, przestrzegają postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

Paragraf 12

 1. Warunkiem przyjęcia na członka Zespołu jest złożenie deklaracji.
 2. Deklaracja powinna być złożona w formie pisemnej i zawierać imiona, nazwisko, datę i miejsce

urodzenia oraz adres zamieszkania.

 1. O przyjęciu do Zespołu decyduje Zarząd uchwałą podjętą zwykłą większością głosów. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia Uchwały o przyjęciu.
 2. Zarząd informuje zainteresowanego o przyjęciu lub odmowie przyjęcia w formie pisemnej.

5.Założyciele, którzy podpisali listę założycieli Stowarzyszenia dołączoną do wniosku o rejestrację

stowarzyszenia, stają się jego członkami z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu o   zarejestrowaniu stowarzyszenia.

Paragraf 13

 1. Członek Stowarzyszenia ma prawo do :
 2. Uczestnictwa w życiu Stowarzyszenia i zgłaszania wniosków w sprawach związanych z jego

działalnością,

 1. Udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz żądania zwołania Walnego Zgromadzenia

i umieszczania w porządku obrad swoich propozycji. Członkowie honorowi, członkowie

wspierający i członkowie małoletni nie mają prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu.

 1. Biernego i czynnego prawa wyborczego z zastrzeżeniem paragrafu 11 ust.3,4,5    d. Wolnego wstępu na imprezy artystyczne organizowane przez Stowarzyszenie.
 2. Do obowiązków członka Stowarzyszenia należy :
 3. przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 4. współpraca z Zarządem Stowarzyszenia w celu efektywnej realizacji celów statutowych

Stowarzyszenia,

 1. dbałość o dobro i rozwój Stowarzyszenia i poszanowanie jego mienia,
 2. terminowe uiszczanie składek członkowskich z wyjątkiem członków wspierających i członków honorowych.

Paragraf 14

 1. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje w razie :
 1. śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty przez niego osobowości prawnej,
 2. wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie,
 3. pozbawienia członkostwa uchwałą Zarządu w razie rażącego naruszenia postanowień Statutu,

a także wskutek nie płacenia składek członkowskich przez okres co najmniej 1 roku. Uchwałę o

pozbawieniu członkostwa podejmuje Zarząd. Od uchwały tej członek może odwołać się do Walnego   Zgromadzenia w ciągu 30 dni od doręczenia decyzji o pozbawieniu   członkostwa wraz

z uzasadnieniem.

Postanowienia paragrafu 14 stosuje się również do członków wspierających i honorowych.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

Paragraf 15

Władzami Stowarzyszenia są :

 1. Walne Zgromadzenie Członków zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem”.
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.

Paragraf 16

 1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Walne Zgromadzenie Zwołuje Zarząd co najmniej 1 raz w roku w pierwszym kwartale.
 1. W przypadku nie wykonania obowiązku, o którym mowa w pkt. 2 przez Zarząd, Zwyczajne

Zgromadzenie może być po uprzednim wezwaniu Zarządu do zwołania Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia, zwołane bądź przez Komisję Rewizyjną, bądź przez 1/5 ogólnej liczby członków

uprawnionych do głosowania.

 1. O terminie, miejscu i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków, w sposób zapewniający skuteczność minimum na 14 dni przed terminem , informuje zarząd bądź,

w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 Komisja Rewizyjna lub 1/5 ogólnej liczby członków

uprawnionych do głosowania

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane w każdym czasie z inicjatywy Zarządu,

na pisemne żądanie Komisji Rewizyjnej, bądź na pisemny wniosek co najmniej 1/5 ogólnej

liczby członków uprawnionych do głosowania.

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd w terminie 14 dni od daty

zgłoszenia wniosku, obraduje i podejmuje decyzje w sprawach, dla których zostało zwołane.

 1. W przypadku nie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Zarząd w trybie,

o którym mowa w pkt. 6, Komisja Rewizyjna oraz 1/5 ogólnej liczby członków uprawnionych

do  głosowania uzyskuje kompetencję do samodzielnego zwołania Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia.

 1. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie może się odbyć ze względu na brak co najmniej połowy

członków uprawnionych do głosowania, Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w drugim

terminie, który może zostać wyznaczony nie wcześniej niż po 30 minutach od pierwszego

terminu.

 1. W przypadku niewykonania powyższego obowiązku przez Zarząd, kompetencja do zwołania

Walnego Zgromadzenia w drugim terminie przechodzi na Komisję Rewizyjną   I 1/5 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.

Paragraf 17

 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
 2. Zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej za ubiegły rok,
 3. Podejmowanie uchwał programowych,
 4. Wybór i odwoływanie członków Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej,
 5. Przeprowadzanie wyborów uzupełniających do władz Stowarzyszenia,
 6. Rozpatrywanie odwołań od decyzji pozostałych władz Stowarzyszenia,
 7. Podejmowanie uchwały o zmianie Statutu,
 8. Udzielanie absolutorium władzom Stowarzyszenia,
 9. Ustalenie wysokości składki członkowskiej,
 10. Zatwierdzanie, na wniosek Zarządu, struktury organizacyjnej Stowarzyszenia,
 11. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
 12. Rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu o wykreśleniu z listy członków w wypadku

przewidzianym w paragrafie 14 pkt. a) i c),

 1. Rozpatrywanie innych spraw na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, jeżeli zostaną umieszczone w porządku obrad.
 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Stowarzyszenia.
 3. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach ustalenia składki członkowskiej oraz pozbawienia

członkostwa z przyczyn określonych w paragrafie 14 pkt. b) zapadają większością co najmniej

50% oddanych głosów.                                                                                                               

 1. Głosowanie jest jawne, z wyjątkiem wyboru i odwołania członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, dla których zarządza się głosowanie tajne.
 2. Zmiany Statutu dokonywane są uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą większością 2/3 (dwie trzecie) głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie można rozwiązać na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej

większością % (trzy czwarte) głosów w obecności co najmniej 2/3 (dwie trzecie) liczby członków

Stowarzyszenia.

Paragraf 18

 1. Zarząd Stowarzyszenia jest władzą najwyższą w okresie między Walnymi Zgromadzeniami

i składa się z 5 członków Stowarzyszenia.

 1. Zarząd odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zgromadzeniem i jest przez nie

wybierany i odwoływany.

 1. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.
 2. Członkowie Zarządu wybierają ze swego grona Prezesa, Zastępcę Prezesa, Sekretarza

i Skarbnika na pierwszym posiedzeniu Zarządu po Walnym Zgromadzeniu.

 1. Zarząd działa w oparciu o Regulamin Zarządu uchwalony przez Walne Zgromadzenie.
 2. Do obowiązków Zarządu należą :
 3. racjonalne gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi Stowarzyszenia, zatwierdzenia

budżetu oraz jego zmian,

 1. występowanie w imieniu Stowarzyszenia i reprezentowanie go ,
 2. zawieranie umów i zaciąganie zobowiązań,
 3. zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń oraz uczestniczenie

w  nich,

 1. proponowanie porządku obrad Walnych Zgromadzeń i przygotowywanie projektów uchwał
 2. sporządzanie sprawozdań finansowych Stowarzyszenia i przedstawianie ich Walnemu

Zgromadzeniu,

 1. opracowywanie i zatwierdzanie regulaminów i innych dokumentów w zakresie działania

Zespołu,

 1. udostępnianie Komisji Rewizyjnej i zewnętrznym organom kontrolnym żądanych materiałów,
 2. przyznawania członkostwa i wykluczenia członków,

j ustanowienia i odwołania pełnomocnictwa.

 1. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz w stosunku do władz i osób trzecich, w sądzie i poza sądem

.8 . Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.    Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników.

 1. Jeśli członek Zarządu trwale nie może wykonywać swoich obowiązków, Walne Zgromadzenie

dokonuje wyboru uzupełniającego w ciągu 2 miesięcy od zaistnienia przeszkody uniemożliwiającej członkowi Zarządu wykonywanie obowiązków.

 1. Kadencja członka Zarządu kończy się wraz z upływem kadencji Zarządu.
 2. Członek Zarządu nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Paragraf 19

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata.
 3. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia

w zakresie gospodarki finansowej, rachunkowości oraz zabezpieczenia majątku Zespołu.

 1. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach określonych w paragrafie 17 pkt.l

lit. a) i g) wymaga zasięgnięcia opinii Komisji Rewizyjnej.

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej wykonują swoją pracę społecznie i nie mogą wykonywać innej płatnej pracy na rzecz Stowarzyszenia.
 2. Jeżeli członek Komisji Rewizyjnej trwale nie może wykonywać swoich obowiązków, Walne

Zgromadzenie dokonuje wyboru w ciągu 2 miesięcy od zaistnienia przeszkody

uniemożliwiającej członkowi Komisji wykonywanie obowiązków. Kadencja członka Komisji

Rewizyjnej wybranego w wyborach uzupełniających kończy się z upływem kadencji Komisji.

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Stowarzyszenia, gdy są z członkami Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej oraz nie mogą być skazani   prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego   lub przestępstwa skarbowego.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot

uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt

8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami

prawnymi.

Paragraf 20

 1. Oświadczenia w imieniu Stowarzyszenia, w tym również oświadczenia majątkowe Stowarzyszenia mogą być składane lub podpisywane przez dwóch członków Zarządu

Stowarzyszenia, tj. Prezesa i członka Zarządu.

 1. Zarząd może ustanowić pełnomocników do wykonania określonego rodzaju spraw ustalając w drodze uchwały zakresu pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo może być w każdej chwili odwołane.

Odwołanie wymaga uchwały Zarządu.

Paragraf 21

 1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej 4 członków.

Przy jednakowej ilości głosów głos Prezesa jest decydujący.

 1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej

2 członków. Przy jednakowej ilości głosów konieczne jest zwołanie z trzyosobowej Komisji  Rewizyjnej.

 

Rozdział V

 Majątek i gospodarka Stowarzyszenia

Paragraf 22

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z :
 2. Składek członkowskich,
 3. Darowizn, spadków, zapisów przyjętych zgodnie z przepisami prawa,
 4. Wpływów ze zbiórek publicznych i różnego rodzaju imprez,
 5. Wpływów z dotacji, subwencji, grantów,
 6. Wpływów z działalności statutowej
 7. Dochodów z majątku Stowarzyszenia,
 8. Dochodów z działalności odpłatnej,
 9. Wpływów z loterii i aukcji,
 10. Innych źródeł.
 11. Funduszami Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
 12. Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 13. Stowarzyszenie nie może :
 14. udzielać pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej

członków, członków organów łub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie

organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym

pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub

powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia,

opieki lub kurateli,

 1. przekazywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób

bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli

przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

 1. wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich

osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie

bezpośrednio wynika z celu statutowego;

 1. zakupywać towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji,

członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż

w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Paragraf 23

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą i podejmować przedsięwzięcia

zarobkowe służące wypracowaniu i pozyskiwaniu środków na realizacje celów i zadań

statutowych.

 1. Działalność gospodarcza jest działalnością dodatkową i służebną wobec działalności

statutowej, co oznacza, że dochody z działalności gospodarczej służą prowadzeniu działalności

statutowej.

Cały dochód ( nadwyżki przychodów nad kosztami) Stowarzyszenie przeznacza na działalność

statutową.

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

Paragraf 24

        Zmiany w Statucie wymagają zatwierdzenia przez organ rejestrujący.

Paragraf 25

         W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

Tekst jednolity statutu z dnia 14.03.2016 r.

Podpisy Zarządu:

 

 1. Prezes ……………………………………………………….
 2. Zastępca Prezesa ……………………………………….
 3. Sekretarz  …………………………………………………….
 4. Skarbnik   ……………………………………………………..
 5. Członek Zarządu ……………………………………

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *